Podmínky použití

Děkujeme za váš zájem o Shenzhen Coospo Technology Co., Ltd. a její přidružené společnosti (souhrnně „Coospo“) ao různé webové stránky poskytované společností Coospo, včetně naší webové stránky www.coospo.com a všech přidružených stránek propojené s www.coospo.com společností Coospo (společně „stránka“). Přečtěte si prosím pozorně následující podmínky. Vstupem na stránky nebo na kteroukoli ze služeb, které vám jsou prostřednictvím webu poskytovány, potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů Coospo. Pokud nesplňujete podmínky nebo nesouhlasíte s některou z Podmínek, nesmíte na Stránku přistupovat.
Tyto Podmínky stanoví, že všechny spory mezi vámi a společností Coospo budou řešeny ZÁVAZNOU ROZHODČÍ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE VZDÁTE SVÉHO PRÁVA JÍT K SOUDU, abyste uplatnili nebo bránili svá práva podle těchto Podmínek, s výjimkou záležitostí, které mohou být předloženy soudu pro drobné nároky. O vašich právech rozhodne NEUTRÁLNÍ ARBITR, NIKOLI soudce nebo porota, a vaše nároky nelze podat jako hromadnou žalobu.

1. ZPŮSOBILOST
Abyste mohli přistupovat na stránky, musíte být starší 16 let. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete a zaručujete nám, že: (a) je vám alespoň 16 let; (b) nebyli jste dříve pozastaveni nebo odstraněni ze stránek; a (c) váš přístup na stránky je v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Pokud na stránky přistupujete jménem subjektu, organizace nebo společnosti, prohlašujete a zaručujete, že máte oprávnění zavázat tuto organizaci k těmto Podmínkám a souhlasíte s tím, že budete těmito Podmínkami vázáni jménem této organizace.

2. ÚČTY A REGISTRACE
Pro přístup k určitým funkcím webu, například když se účastníte fóra Coospo, můžete být požádáni o registraci účtu Coospo. Když se zaregistrujete pro účet Coospo, budete nám muset poskytnout některé informace o sobě, jako je vaše e-mailová adresa nebo jiné kontaktní údaje. Prohlašujete a zaručujete, že informace, které nám poskytujete, jsou přesné a že je budete vždy udržovat přesné a aktuální. Při registraci budete požádáni o zadání hesla. Jste výhradně odpovědní za zachování důvěrnosti svého účtu Coospo a hesla a přijímáte odpovědnost za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem Coospo.“

3. NÁKUPY; DODATEČNÉ PODMÍNKY
Nákupy zboží nebo služeb a konkrétní části webu mohou podléhat dalším podmínkám; všechny dodatečné podmínky jsou začleněny do těchto podmínek formou odkazu. Souhlasíte s tím, že se budete řídit všemi těmito dalšími podmínkami, včetně prohlášení, že máte dostatečný zákonný věk k používání určitých částí stránek nebo služeb. Pokud se vyskytnou rozpory mezi těmito Podmínkami a podmínkami, které jsou specifické pro určitou část webu nebo specifické pro konkrétní službu nabízenou webem, souhlasíte s tím, že s ohledem na vaše používání dané části webu nebo tyto konkrétní služby.

4. UŽIVATELSKÝ OBSAH
4.1 Uživatelský obsah Obecně.
Některé funkce webu, jako je fórum Coospo, mohou uživatelům umožnit nahrávat obsah na web, včetně zpráv, recenzí, fotografií, videa, obrázků, složek, dat, text a další typy děl („Uživatelský obsah“) a publikovat Uživatelský obsah na Stránkách. Zachováváte si autorská práva a jakákoli další vlastnická práva, která můžete mít k uživatelskému obsahu, který zveřejníte na stránce.

4.2 Udělení omezené licence společnosti Coospo.
Zveřejněním nebo zveřejněním uživatelského obsahu udělujete společnosti Coospo celosvětové, nevýhradní, bezplatné, plně placené právo a licenci (s právem na sublicenci) k hostování, ukládání , přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, upravovat za účelem formátování pro zobrazení a distribuovat váš uživatelský obsah, zcela nebo částečně, v jakýchkoli mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů, které jsou nyní známé nebo dále vyvinuté.

4.3 Omezené udělení licence dalším uživatelům
Uveřejněním nebo sdílením uživatelského obsahu s jinými uživateli webu udělujete těmto uživatelům nevýhradní licenci k přístupu a používání tohoto uživatelského obsahu, jak je povoleno těmito podmínkami a funkcemi webu .

4.4 Prohlášení o uživatelském obsahu a záruky.
Jste výhradně odpovědní za svůj uživatelský obsah a důsledky zveřejnění nebo publikování uživatelského obsahu. Zveřejněním nebo publikováním uživatelského obsahu potvrzujete, prohlašujete a zaručujete, že:
a). jste tvůrcem a vlastníkem uživatelského obsahu nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy a oprávnění, abyste pověřili společnost Coospo a uživatele webu k používání a distribuci vašeho uživatelského obsahu podle potřeby k výkonu licencí, které jste udělili v této části způsobem zamýšleným společností Coospo, webem a těmito podmínkami;
b). váš Uživatelský obsah a použití vašeho Uživatelského obsahu, jak je předpokládáno těmito Podmínkami, neporušuje a nebude: (i) porušovat, porušovat nebo neoprávněně přivlastňovat jakákoli práva třetích stran, včetně jakýchkoli autorských práv, ochranných známek, patentů, obchodních tajemství, morálních právo, právo na soukromí, právo na publicitu nebo jakékoli jiné duševní vlastnictví nebo vlastnické právo; (ii) pomlouvat, pomlouvat, urážet nebo narušovat právo na soukromí, publicitu nebo jiná vlastnická práva jakékoli jiné osoby; nebo (iii) způsobit, že společnost Coospo poruší jakýkoli zákon nebo nařízení.

4.5 Zřeknutí se odpovědnosti za uživatelský obsah.
Společnost Coospo není povinna upravovat nebo kontrolovat uživatelský obsah, který vy nebo jiní uživatelé zveřejňujete nebo publikujete, a nebude žádným způsobem zodpovědná za uživatelský obsah. Společnost Coospo však může kdykoli a bez předchozího upozornění prohlížet, odstraňovat, upravovat nebo blokovat jakýkoli Uživatelský obsah, který podle našeho výhradního úsudku porušuje tyto Podmínky nebo je jinak nevhodný. Berete na vědomí, že při přístupu na stránky budete vystaveni uživatelskému obsahu z různých zdrojů a berete na vědomí, že uživatelský obsah může být nepřesný, urážlivý, neslušný nebo nevhodný. Souhlasíte s tím, že se vzdáváte a vzdáváte se jakéhokoli zákonného nebo spravedlivého práva nebo opravného prostředku, který máte nebo můžete mít vůči společnosti Coospo s ohledem na uživatelský obsah. Výslovně se zříkáme jakékoli odpovědnosti v souvislosti s uživatelským obsahem. Pokud uživatel nebo vlastník obsahu upozorní, že uživatelský obsah údajně nesplňuje tyto podmínky, můžeme toto tvrzení prošetřit a rozhodnout podle vlastního uvážení, zda uživatelský obsah odstranit, což si vyhrazujeme právo učinit kdykoli a bez upozornění. . Pro upřesnění, Coospo nepovoluje aktivity porušující autorská práva na Stránkách.“

5. POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK
Používáním webu a uzavřením těchto podmínek prohlašujete a zaručujete, že vaše používání webu je v souladu a bude v souladu se všemi platnými zákony, zákony a předpisy a že web nebudete používat s výjimkou případů výslovně povolených těmito podmínkami. Pro uživatele nacházející se v Číně souhlasíte s tím, že budete dodržovat „Zákon Čínské lidové republiky o ochraně státních tajemství“, „Zákon o autorských právech Čínské lidové republiky“, „Předpisy o ochraně bezpečnosti počítačového informačního systému Čínské lidové republiky“, „ Předpisy o ochraně počítačového softwaru, „Požadavky na správu webu elektronického bulletinu internetu“, „Nařízení o ochraně práv na přenos informační sítě“ a další platné zákony a předpisy, přístup k implementaci. Coospo si vyhrazuje právo zkontrolovat, odstranit nebo znemožnit přístup k uživatelskému obsahu v rozporu s platnými zákony a předpisy v Číně. Coospo také vítá uživatele, aby nahlásili jakýkoli uživatelský obsah, který porušuje platné zákony nebo předpisy.

6. ZAKÁZANÉ CHOVÁNÍ
Používáním stránek souhlasíte s tím, že je nebudete.
6.1 Přistupovat na stránky za jakýmkoli nezákonným účelem nebo v rozporu s jakýmkoli místním, státním, národním nebo mezinárodním právem;

6.2 Provádět činnosti, které mohou být škodlivé pro ostatní nebo které by mohly poškodit pověst Coospo;

6.3 Porušovat nebo povzbuzovat ostatní k porušování jakéhokoli práva třetí strany, včetně porušování nebo zpronevěry jakéhokoli práva duševního vlastnictví třetí strany nebo porušování práva jakékoli třetí strany na soukromí;

64 Zasahovat do funkcí Stránek souvisejících s bezpečností, včetně: (a) deaktivace nebo obcházení funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli obsahu; nebo (b) reverzní inženýrství nebo jiný pokus o odhalení zdrojového kódu jakékoli části webu kromě případů, kdy je činnost výslovně povolena příslušným zákonem;

6.5 Zasahovat do provozu stránek nebo do užívání stránek jakéhokoli uživatele, včetně: (a) nahrávání nebo jiného šíření jakéhokoli viru, adwaru, spywaru, červa nebo jiného škodlivého kódu; (b) předkládání jakékoli nevyžádané nabídky nebo reklamy jinému uživateli Stránek; (c) pokus o shromažďování osobních údajů o jiném uživateli nebo třetí straně bez souhlasu; nebo (d) zasahování nebo narušování jakékoli sítě, zařízení nebo serveru připojeného nebo používaného k poskytování stránek nebo porušování jakéhokoli nařízení, zásad nebo postupu jakékoli takové sítě, zařízení nebo serveru;

6.6 Provádění jakékoli podvodné činnosti v souvislosti s vaším získáváním nebo přístupem na stránky, včetně vydávání se za jakoukoli osobu nebo subjekt, tvrzení o falešném spojení, přístupu k jakémukoli jinému účtu Coospo bez povolení nebo falšování vašeho věku nebo data narození;

6.7 Prodat nebo jinak převést přístup udělený podle těchto Podmínek nebo jakékoli Materiály (jak je definováno v části 10) nebo jakékoli právo či schopnost prohlížet, přistupovat nebo používat jakékoli Materiály;

6.8 Obcházet jakékoli bezpečnostní nebo jiné funkce Stránky určené ke kontrole způsobu, jakým je Stránka používána, získávání nebo těžení Uživatelského obsahu ze Stránky nebo k jinému přístupu nebo přístupu na Stránku způsobem, který není v souladu s individuálním lidským používáním;

6.9 K přístupu na Stránku nebo k extrakci dat používejte jakéhokoli robota, spambota, pavouka, prohledávače, škrabky nebo jiné automatizované prostředky nebo rozhraní, které neposkytujeme;

6.10 Používat, zobrazovat, zrcadlit, rámovat nebo používat techniky rámování k uzavření webu nebo uživatelského obsahu nebo jakékoli jejich části, pokud a pouze v rozsahu, v jakém společnost Coospo zpřístupní prostředky pro vložení jakékoli části webu nebo uživatelského obsahu ;

6.11 Přistupovat, manipulovat nebo používat neveřejné oblasti Stránek, počítačové systémy a infrastrukturu společnosti Coospo (a jakékoli její hostitelské společnosti) nebo technické systémy poskytování služeb poskytovatelů společnosti Coospo;

6.12 Přistupovat na stránky jakýmkoli způsobem za účelem obtěžování, zneužívání, pronásledování, vyhrožování, pomluvy nebo jinak porušovat či porušovat práva jakékoli jiné strany;

6.13 Prodat nebo jinak převést přístup udělený podle těchto Podmínek nebo jakékoli materiály nebo jakékoli právo či schopnost prohlížet, přistupovat nebo používat jakýkoli Materiál;

6.14 Pokusit se provést jakýkoli z činů popsaných v této části 6 nebo pomoci nebo umožnit jakékoli osobě zapojit se do jakéhokoli z činů popsaných v této části 6.“

7. UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ; UKONČENÍ A ÚPRAVA STRÁNKY
Pokud porušíte jakékoli ustanovení těchto podmínek, vaše povolení k přístupu na web bude automaticky ukončeno. Kromě toho může společnost Coospo dle vlastního uvážení ukončit váš účet Coospo nebo pozastavit či ukončit váš přístup na stránky kdykoli z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, s upozorněním nebo bez něj. Vyhrazujeme si také právo kdykoli, dočasně nebo trvale, bez upozornění upravit nebo ukončit provoz webu nebo funkcí webu. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli změny na Stránkách nebo pozastavení či ukončení vašeho přístupu nebo přístupu na Stránku. Aniž byste omezovali výše uvedené, rozumíte a souhlasíte s tím, že při jakémkoli ukončení nebo pozastavení vašeho účtu nebo webu nebudete mít přístup k žádným údajům nebo obsahu zveřejněnému na webu nebo jinak obsaženému na webu a my neneseme žádnou odpovědnost za poskytnout vám přístup k takovým údajům nebo obsahu.Svůj účet coospo můžete kdykoli ukončit kontaktováním zákaznického servisu prostřednictvím zpětné vazby na wwwcoospo.com nebo na ec07@coospo.com.

8. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ; DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY
8.1 Zásady ochrany osobních údajů
Přečtěte si pozorně Zásady ochrany osobních údajů společnosti Coospo na adrese www.coospo.compolicy, kde naleznete informace týkající se našeho shromažďování, používání, ukládání a zpřístupňování vašich osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Coospo jsou tímto odkazem začleněny do těchto podmínek a jsou jejich součástí.

8.2 Další podmínky
1.1 Váš přístup na stránku podléhá všem dalším podmínkám, zásadám, pravidlům nebo pokynům platným pro tuto stránku (dále jen „dodatečné podmínky“), jako jsou pravidla fóra Coospo nebo obchod Coospo Store Podmínky prodeje. Všechny dodatečné podmínky jsou začleněny tímto odkazem do těchto podmínek a jsou součástí těchto podmínek.

9. MODIFIKACE TĚCHTO PODMÍNEK
Vyhrazujeme si právo, dle našeho uvážení, tyto Podmínky kdykoli průběžně měnit. Pravidelně kontrolujte změny v těchto podmínkách. Upravené verze těchto podmínek jsou účinné okamžikem jejich zveřejnění. Pokud provedeme podstatné změny Podmínek, pokusíme se vám poskytnout přiměřené upozornění, než takové změny nabudou účinnosti. Pokračováním v přístupu na stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktualizovanými, upravenými nebo upravenými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými podmínkami, musíte okamžitě ukončit svůj přístup na stránky nebo jejich používání. Spory vzniklé na základě těchto podmínek budou řešeny v souladu s verzí těchto podmínek, která byla účinná v době, kdy spor vznikl.

10. VLASTNICTVÍ; VLASTNICKÁ PRÁVA
Stránky vlastní a provozuje společnost Coospo. Vizuální rozhraní, grafika, design, kompilace, informace, data, počítačový kód (včetně zdrojového kódu nebo objektového kódu), produkty, software, služby a všechny ostatní prvky Stránek („Materiály“) poskytované společností Coospo jsou chráněny intelektuálními majetkové a jiné zákony. Všechny materiály obsažené na těchto stránkách jsou majetkem společnosti Coospo a jejích poskytovatelů licencí třetích stran. S výjimkou výslovného povolení společnosti Coospo nesmíte materiály používat. Coospo si vyhrazuje veškerá práva k materiálům, která nejsou výslovně udělena v těchto podmínkách.“

11. ZPĚTNÁ VAZBA
Pokud se rozhodnete poskytnout vstup nebo návrhy týkající se problémů nebo navrhovaných úprav či vylepšení stránek nebo jakýchkoli služeb či produktů zpřístupněných společností Coospo (dále jen „zpětná vazba“), udělujete tímto společnosti Coospo neomezené, trvalé, neodvolatelné, nevýhradní, plně placené, bezplatné právo využívat takovou zpětnou vazbu jakýmkoli způsobem a pro jakýkoli účel bez povinnosti platit vám za takové využití jakékoli platby.

12. ODŠKODNĚNÍ
Jste odpovědní za svůj přístup na Stránku. Budete hájit a odškodnit Coospo a jeho úředníky, ředitele, zaměstnance, konzultanty, přidružené společnosti, dceřiné společnosti a zástupce (společně „Entity Coospo“) před každým nárokem, odpovědností, škodou, ztrátou a výdaji, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení. a náklady, vyplývající z nebo jakkoli související s: (a) vaším přístupem, používáním nebo údajným používáním Stránek; (b) vaše porušení jakékoli části těchto podmínek, jakéhokoli prohlášení, záruky nebo dohody uvedené v těchto podmínkách nebo jakéhokoli platného zákona nebo nařízení; (c) vaše porušení jakéhokoli práva třetí strany, včetně jakéhokoli práva duševního vlastnictví nebo práva na publicitu, důvěrnost, jiné vlastnictví nebo právo na soukromí; nebo (d) jakýkoli spor nebo problém mezi vámi a jakoukoli třetí stranou. Vyhrazujeme si právo na vlastní náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany (aniž bychom omezovali vaše povinnosti odškodnění s ohledem na tuto záležitost), a v takovém případě souhlasíte se spoluprací s našimi obhajoba tohoto nároku.

13. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI; ŽÁDNÉ ZÁRUKY.
STRÁNKY A VEŠKERÉ MATERIÁLY A UŽIVATELSKÝ OBSAH DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A NA ZÁKLADĚ „JAK JSOU DOSTUPNÉ“, BEZ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ BUĎ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ VŠECHNY ZÁRUKY Coospo ODPOVÍDÁ. JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE STRÁNKY A VŠECH MATERIÁLŮ A UŽIVATELSKÉHO OBSAHU DOSTUPNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY, VČETNĚ: (A) JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, ÚČEL, ENJOR PORUŠENÍ; A (B) JAKÉKOLI ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ NEBO OBCHODOVÁNÍ. SUBJEKTY Coospo NEZARUČUJÍ, ŽE STRÁNKA NEBO JAKÉKOLI ČÁST STRÁNKY, ČI JAKÉKOLI MATERIÁLY NEBO UŽIVATELSKÝ OBSAH NABÍZENÝ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY, BUDOU NEPŘERUŠENY, ZABEZPEČENY NEBO BEZ CHYB, VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH NEBO NEŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ. JAKÝKOLI Z TĚCHTO PROBLÉMŮ BUDE OPRAVEN.

ŽÁDNÉ RADY NEBO INFORMACE, AŤ UŽ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÉ, ZÍSKÁTE Z STRÁNEK, NEBO JAKÉKOLI MATERIÁLY NEBO UŽIVATELSKÝ OBSAH DOSTUPNÝ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY, NEVYTVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE JAKÝCHKOLI SUBJEKTŮ Coospo NEBO NENÍ NA STRÁNKÁCH VYJÁDŘENO TYTO PODMÍNKY. PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ RIZIKO ZA JAKÉKOLI ŠKODY, KTERÉ MOHOU VYPLÝTAT Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO PŘÍSTUPU NA STRÁNKU A JAKÉKOLI MATERIÁLY NEBO UŽIVATELSKÉ OBSAHY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STRÁNKY POUŽÍVÁTE DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A RIZIKO, A ŽE JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI OSOBNÍ ZRANĚNÍ, SMRT, ŠKODU NA SVÉM MAJETKU NEBO NA MAJETKU TŘETÍCH STRAN, NEBO ZA ZTRÁTU DAT FATTORRRES NEMOŽNOST POUŽÍVAT STRÁNKY.

BEZ OHLEDU NA PŘEDCHOZÍ VÝŠE UVEDENÉ, Coospo NEODPALUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI JINÁ PRÁVA, ŽE SE COOSPO ODVOLÁNÍ PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ ZAKÁZÁ.“

14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VÁM SUBJEKTY Coospo NEBUDOU ODPOVĚDNÉ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ŠKODY ZA ZTRÁTU ZISKU, DOBRÉHO JMÉNA NEBO JAKÉKOLI ŠKODYLARISLO) NA VÁŠ PŘÍSTUP NA STRÁNKU NEBO POUŽÍVÁNÍ NEBO VAŠI NEMOŽNOST PŘÍSTUPU ČI POUŽÍVAT STRÁNKU NEBO JAKÉKOLI MATERIÁLY NEBO UŽIVATELSKÝ OBSAH DOSTUPNÝ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK, AŤ JSOU NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), JINÝCH STATUTŮ TEORIE A ZDA BYLA ŽÁDNÁ SUBJEKTA Coospo INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI POŠKOZENÍ.

CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SUBJEKTŮ Coospo vůči VÁM ZA VŠECHNY NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO JAKÉKOLI NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT JAKOUKOLI ČÁST STRÁNEK NEBO JINAK NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK, AŤ JINÉ SMLOUVY, JE RUČITELNÉ OMEZENO NA 100 USD.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY. V SOULADU SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

KAŽDÉ USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK, KTERÉ POSKYTUJE OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ ŠKODY, JE URČENO A ZA TĚCHTO PODMÍNEK ROZDĚLUJE RIZIKA MEZI STRANY. TOTO PŘIDĚLENÍ JE ZÁKLADNÍM PRVKEM ZÁKLADU VYJEDNÁVÁNÍ MEZI STRANAMI. KAŽDÉ Z TĚCHTO USTANOVENÍ JE ODDĚLITELNÉ A NEZÁVISLÉ NA VŠECH OSTATNÍCH USTANOVENÍCH TĚCHTO PODMÍNEK. OMEZENÍ V TOMTO ČÁSTI 14 PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE JAKÝKOLI OMEZENÝ NÁPRAVNÝ PROSTŘEDEK NEPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

15. ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto podmínky se řídí zákony státu Kalifornie bez ohledu na konflikt zákonných zásad. Pokud je podle těchto podmínek povoleno soudní nebo soudní řízení, pak se vy a společnost Coospo zavazujete, že se za účelem vedení jakéhokoli sporu podřídíte osobní a výlučné jurisdikci státních soudů a federálních soudů v okrese San Francisco v Kalifornii. Neprohlašujeme, že tyto stránky nebo jakékoli materiály obsažené na těchto stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití ve vaší lokalitě.

16.OBECNÉ
Souhlasíte s tím, že tato stránka bude považována za pasivní webovou stránku, která nezakládá osobní jurisdikci nad Coospo, ať už specifickou nebo obecnou, v jurisdikcích jiných než Kalifornie Tyto podmínky a jakékoli další dohody výslovně začleněné odkazem do těchto podmínek jsou úplné a výhradní porozumění a dohoda mezi vámi a Coospo ohledně vašeho přístupu na Stránku. S výjimkou případů výslovně povolených výše mohou být tyto Podmínky změněny pouze písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci všech stran těchto Podmínek. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit nebo převést tyto Podmínky nebo svá práva podle těchto Podmínek, vcelku ani zčásti, na základě zákona nebo jinak. Tyto Podmínky můžeme kdykoli postoupit bez upozornění nebo souhlasu. Nevyžadování plnění jakéhokoli ustanovení neovlivní naše právo požadovat plnění kdykoli poté, ani zřeknutí se z naší strany jakéhokoli porušení nebo neplnění těchto podmínek nebo jakéhokoli ustanovení těchto podmínek nebude vzdání se jakéhokoli následné porušení nebo prodlení nebo zřeknutí se samotného ustanovení. Použití záhlaví sekcí v těchto podmínkách je pouze pro pohodlí a nebude mít žádný vliv na výklad žádného ustanovení. Pokud bude kterákoli část těchto podmínek považována za neplatnou nebo nevynutitelnou, nevymahatelná část nabude účinnosti v nejvyšší možné míře a zbývající části zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Po ukončení těchto podmínek zůstanou v platnosti oddíly 3 až 16 spolu se zásadami ochrany osobních údajů a dalšími doprovodnými dohodami.“

17. SOUHLAS S ELEKTRONICKOU KOMUNIKACÍ
Přístupem na stránky souhlasíte s přijímáním určité elektronické komunikace od nás, jak je dále popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, abyste se dozvěděli více o našich postupech elektronické komunikace. Souhlasíte s tím, že veškerá oznámení, dohody, zveřejnění nebo jiná sdělení, která vám zašleme elektronicky, budou splňovat veškeré právní požadavky na komunikaci, včetně toho, že tato sdělení budou písemná.

.